ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Okrem prípadných zákonných práv vyplývajúcich z nákupu na tento produkt sa vzťahuje záruka uvedená nižšie.1.na samotné náradie, na batériu a na nabíjačku sa vzťahuje jedenoročná záruka(24 mesiacov pre kocových spotrebiteľov). Záručná doba sa začína v deň, kedy bol výrobok zakúpený. Tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokumentom o kúpe.
2. K dispozícii je možnosť predĺžiť záručnú dobu na náradie v niektorých prípadoch v období vyššie popísaného pomocou registrácie na internetových stránkach. Koncový užívateľ musí zaregistrovať jeho / jej novo nadobudnuté náradie on-line do 30 dní od dátumu nákupu. Koncový užívateľ sa môže zaregistrovať, a predĺžit záruku náradia v krajine bydliska, ak je uvedené na online registračnom formuláru, kde táto voľba je platná. Okrem toho musí koncoví užívatel dať svoj súhlas na uchovanie údajov, ktoré sú potrebné pre on-line prihlásenie, a musí akceptovať pravidlá a podmienky. Potvrdenie registrácie, ktoré je odoslané prostredníctvom e-mailu, a pôvodná faktúra preukazujúca dátum nákupu bude slúžiť ako dôkaz predĺženej záruky. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté.
3.Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku v priebehu záručnej doby z dôvodu chyby materialu alebo z chýb od výroby v dobe dáta nákupu. Záruka je obmedzená na opravu a / alebo výmenu, a neobsahuje žiadne iné záväzky, ale nie je obmedzený na náhodné alebo následné škody. Záruka nie je platná, ak bol výrobok zneužitý, využívaný v rozpore s návodom na použitie, alebo bol nesprávne pripojený. Táto záruka sa nevzťahuje na:
• akékoľvek poškodenie produktu, ktoré je dôsledkom nesprávnej údržby
• akýkoľvek produkt, ktorý bol zmenený alebo modifikovaný
• výroboky, kde boli poškodené, zmenené alebo odstránené pôvodné identifikačné (ochranné známky, sériové číslo) označenia
• škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
• výrobok bez označenia CE
• výrobok, ktorý bol opravovaný nekvalifikovaným odborníkom, alebo bez predchádzajúceho povolenia Techtronic Industries
• akýkoľvek výrobok nesprávne pripojený k napájaciemu zdroju(ampéry, napätie, frekvencia)
• škody spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, chemické, fyzikálne, šok), alebo cudzími látkami
• bežné opotrebenie náhradných dielov
• nevhodné používanie, preťaženie náradia
• používanie neschválenôho príslušenstva alebo dielov
• Power tool príslušenstvo dodávané s náradím alebo zakúpené samostatne. Na nasledovné vrátane ale bez obmedzenia: bit skrukovača, vrtáky, brúsne kotúče, brúsne pásy a nože, bočné vedenia
• Komponenty (diely a príslušenstvá) podliehajú prirodzenému opotrebeniu, vrátane, ale bez obmedzenia na sady pre údržbu, uhlíky, ložiská, sklučidlá, drziaky alebo adapter SDS vrtákov, napájací kábel, prídavné madlo, kufor, brúsnu dosku , prachové vrecko, trubicu odsávača prachu, kolíky a pružiny rázovéhoho uťahováka, hnacie remene, podložky, závesné kolíky, vákuové tašky, hadice, armatúry konektora, rozstrekovacie trysky, kolesá, atď
4. Na opravu musí byť výrobok odoslaný alebo doručený na adresu autorizovaného servisného strediska uvedeného pre každú krajinu zvlášť v nasledujúcom zozname. Pri odosielaní produktu servisnému stredisku, výrobok by mal byť bezpečne zabalený bez akéhkoľvek nebezpečného obsahu, označený s adresou odosielateľa a s krátkym popisom závady.
5. Oprava / výmena v rámci tejto záruky je zadarmo,a nepredstavuje rozšírenie alebo nový začiatok záručnej doby. Vymenené diely alebo nástroje sa stávajú naším majetkom. V niektorých krajinách hradí náklady na dopravu alebo poštovné sám odosielateľ.
6. Táto záruka je platná v Európskom spoločenstve, vo Veľkej Británii, vo Švajčiarsku, na Islande, v Nórsku, v Lichtenštajnsku, v Turecku a v Rusku. Mimo týchto oblastí, sa obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu pre bližšie informácie.